Missie en Visie

 

Het lichaam ontwikkelt zich uit ons,
niet wij uit het lichaam.
Wij zijn als bijen,
en het lichaam als een honingraat.
Wij schiepen ons lichaam,
cel voor cel schiepen wij het.

RUMI (1207 – 1273)

Op deze site wordt een ‘aanvullende’ (complementaire) visie op het voorgeboortelijk bestaan van de mens gegeven. Een  fenomenologische benadering volgende wordt het embryo beschouwd en beschreven als méér dan ‘een kwestie van genen, cellen, weefsels en hormonen’ maar als een mens in wording, een wezen van geest (ziel) EN lichaam.  Op basis van de wetenschappelijke  embryologie wordt aangetoond dat wij niet het product van ons lichaam en van cellen zijn maar dat omgekeerd wij (ook) een geestelijke wezen zijn dat zijn lichaam gestalte geeft. Of zoals de filosoof Rumi (1207-1273) het zegt: “Het lichaam ontwikkelt zich uit ons, niet andersom. Wij schiepen ons lichaam, cel voor cel organiseren we het”.

De visie die hier gebracht wordt, probeert enig tegengas te geven aan de overheersende meestal eenzijdig natuurwetenschappelijke visie op het menselijk bestaan in het algemeen en op ons embryonale bestaan in het bijzonder. En die visie is simpelweg dat wij GEMAAKT zijn en ontstaan uit een bevruchting en het product zijn genen, cellen, weefsels en organen, een bio-machinerie die tenslotte ook nog zoiets als geest, bewustzijn produceert. Hier wordt echter uitgegaan van de idee dat niet het lichaam geest of ziel produceert maar dat wij (ook) een geestelijk plan zijn dat zich realiseert door de voorwaarden van lichaam, genen, cellen en hersenen heen (dankzij en ondanks). Het embryonale bestaan (en niet alleen dat) als een incarnatie-proces.

De gangbare materialistisch georiënteerde embryologie beschrijft het embryo meestal meer in eerst genoemde termen en vaak worden op basis van die visie in het debat over wat wel en niet geoorloofd is om met embryo’s te doen (denk aan klonen e.d.), ethische en morele standpunten ingenomen.

Er is een andere zienswijze mogelijk waarin het embryo weer (mede)mens wordt en die zicht kan geven op onvermoede dimensies van geest en schepping, evolutie en ontwikkeling. Het enige dat nodig is, is een andere bril. Uitgangspunt van de auteur hierbij is dat voor de toekomst de mens(heid) misschien niet zozeer nieuwe vergezichten (bijvoorbeeld op de enorme dimensies van ons genoom en DNA) nodig heeft, maar ‘nieuwe ogen’, een andere kijk op mens en wereld waarin spiritualiteit en wetenschap elkaar vinden.

Deze site plaatst het embryo in een nieuw en ander daglicht! Zet misschien verhoudingen en zaken op z’n kop!
Ik hoop dat deze site je blik verruimt!

Meer over de uitgangspunten van deze zogenaamde “embryosofie”

Jaap van der Wal