Sjabloon Cursus Embryo in Ons

Een cursus in beeld en verhaal welke antwoord zoekt op de ‘échte’ vragen over ons voorgeboortelijke en embryonale bestaan.

Zo is de basisstructuur van een cursus Embryo in Beweging – Het Embryo in ons

Ongedeeld Embryo

Polariteiten Embryo

Driegeleed Embryo

Universeel Embryo

MODULE 1
EMBRYONAAL LEVEN
De taal van het embryoGeest en lichaam zijn één
MODULE 3
CONCEPTIE
Leven in Chaos & KosmosConceptie – Hemel & aarde
MODULE 5
WEEK 2 & 3
Het vegetatieve embryoInteractie en Innerlijk
MODULE 7
PRENATALE PSYCHE
Psychosomatisch embryoMenselijk : een vierde manier
MODULE 2
NAAR GEBOORTE
Wat doen we als embryo?Het embryo in ons
MODULE 4
EERSTE WEEK
In den beginne (Big Bang)?Het tweegelede Embryo
MODULE 6
WEEK 4 – 8
Bezield (animaal) embryoIncarnatie en Individuatie
MODULE 8
EERSTGEBORENE 
Embryo van de vrijheidEmbryo en evolutie

De cursus kan ook onder geheel andere namen geconfigureerd zijn zoals Het embryo in ons – De mens als Embryo.

Met subtitels als Dynamische Embryologie en Morfologie.

Hieronder min of meer een voorbeeld van het schema van een (vierdaagse) cursus, met vier thema’s en acht modulen:

Dag 1
Het ongedeelde  embryo

Dag 2
Het polariteiten embryo

Dag 3
Het driegelede embryo

Dag 4
Het universele embryo

De taal van het embryo
Geest en lichaam zijn éénTwee standpunten (waarnemer versus deelnemer), twee werkelijk-heden: non-dualiteit en twee-eenheid. Holistische weten¬schap:  cartesiaans dualisme overwinnen (niet ontkennen). Lichaam-hersen-dualisme als onwaar monisme. Materie & geest: polariteit en/of dualiteit? Secundaire versus primaire werkelijkheid: twee lichamen. Fenomenologie: verstaan (zin, gebaren) versus verklaren (causaliteit). Ziel en lichaam in de baarmoeder? De mens is geest, beweging en materie. Over vorm, beweging, gebaar en daad (act). Wat doen we als embryo? Het lichaam als een proces. Gebaren van groei als menselijk gedrag en expressie.
Leven in Chaos & Kosmos
Conceptie – Hemel & Aarde?The Breath of Life tussen Chaos en Kosmos, Yin en Yang met in het Midden gezondheid en dialoog. Meden Agan: Dood heeft twee gezichten, Leven is midden. Driegeleding van het dierlijke lichaam met de romp als ‘Midden’. De lemniscaat als de karakteristiek van ‘het midden’ met gezond zijn en leven als balans. Dynamische morfologie van de menselijke conceptie. Fenomenologie als methode om het ‘onzichtbare’ te ‘zien’. ‘Zaadcelligheid’ versus eicelligheid’ met Steigerung in het midden als mogelijkheid. In het begin hemelse en aardse krachten: het zaad-eicel-complex. “Doorgeven’ niet ‘maken’ van leven.
Het vegetatieve embryo
Interactie en innerlijkDe derde en vierde week: de dynamiek van individuatie en belichaming. Meso: fascia en bloed als belangrijkste manifestaties van het mesenchym als de dimensie van het midden. Van ‘uitgroeien’ naar ‘ingroeien’, de dierlijke manier leven. De incarnatie van het hart: van daar naar hier komen’. Individuatie van het embryonale lichaam. Craniocaudale lichaamsas: de organisatie van de ‘midline’. Hoofd en stuit, links en rechts als lichaamsdimensies. Het animale lichaam met de dimensies van antipathie en sympathie. Neurale buis en darm¬buis. Metamerie van het lichaam: de ritmische segmentatie van het midden.
Psychosomatische embryo
Mens: een vierde wegEen nieuwe placenta? Spiegeling van macrokosmos en de microkosmos van de lichaamsorganisatie. De psycho-morfologie van de kiembladen: organen als psychosomatische dimensies. Bewust¬wording en bewustzijn. Vier fasen van groeien en autonomie. Balanceren en centreren als vierde beginsel: het ontvouwen van de menselijke rechtop gaande houding. Ledematen als volgende lichaamsordening met de polariteit armen versus benen maar ook hoofd (schedel) versus ledematen met de romp daar-tussen als beeld van vrijheid. Drie paar ledematen: armen bemiddelen.
Wat doen we als embryo?
Daar en Hier – Embryo in onsGeest & lichaam in de baar-moeder: het non-duale lichaam. Homologie: nog-niet-menselijk? De lichaamsvormende’ ziel, zich uitende in vormen en Gestalt. Het lichaam komt uit ons voort, niet andersom. Craniocaudale gradiënt: vorm- en proces-pool gerelateerd aan bewustzijn. Het embryo in ons. Waar komen we vandaan? De zygote zoals het ongedeelde lichaam. Heelheid versus onderdelen (cellen). Centripetaal bestaan: van Daar naar Hier. Geboorte, grondgebaar van stervend ontwikkelen: ver¬binding en scheiding.
In den beginne (Big Bang)?
Het tweegelede embryoConceptie, niet de ‘making of’. Biologie van incarnatie. Eerste week: het ongedeeld lichaam versus ‘cellulariteit’. Differentiatie en organisatie als essenties van  embryonaal ontwikkelen. De ‘tijd’ is er nog niet. Innesteling: dialoog van ontbinden en binden. Blastula met centrum en periferie, achter en voor als eerste lichaamsoriëntaties. Ectoderm en entoderm: twee fundamentele manieren om met omgeving om te gaan. Dóór de kritieke nidatie de tweede week in: vegetatief bestaan. Tat tvam asi: De mens is niet ‘er’ nog niet.
Bezield (animaal) embryo
Incarnatie en individuatie  Polariteit van externe versus interne bewegingen en van het animale (somatische) versus het vegetatieve (autonome) zenuwstelsel. Het gebaar van geboorte voorgeoefend. De organisatie van het ‘innerlijk’ of ‘binnen’: fascie en bloed, architectuur en continuïteit als complementair aan anatomie.  Het hologram-principe van drieledigheid: in alle lichaams-dimensies verschijnt polariteit. Neuro-/ pneumo-/ viscero-. De V van symmetrie. Spier als bind-weefsel: cyclus, ritme, trilling, drie soorten spier(-beweging).
Embryo van de vrijheid
Embryo en evolutieSamenvatting: vier manieren van zijn i.v.m. als embryonale fasen. Het bewaren van de rechtop gaande houding en van embryonale kenmerken als beeld van de wezenlijk menselijke kwaliteit van evenwicht en centreren. Mens en dier, een oppositie? “Dieren geven mee waar de mens blijft staan”. De mens als ‘volwassen geworden embryo’ (‘retardatie’) en ‘eerstgeborene’ (niet-specialisatie). Fylogenie en ontogenie: plan of gevolg? De embryologie van de vrijheid. Mens als bemiddelaar. Evolutie van geest?

OVER DE INHOUD VAN EEN CURSUS

Wat doen we als we embryo zijn?
Als zogenaamd ‘hersenloos’ wezen is het menselijk embryo een uitdaging voor diegene die zoekt naar geest in het menselijke bestaan, waarbij onze geest of ziel gedefinieerd wordt als een innerlijke evidente ervaring welke echter door de moderne natuurwetenschap incl. moderne genetica, neurofysiologie en psychologie qualitate qua als niet aantoonbaar ontkend wordt en daarmee non-existent verklaard. Jaap van der Wal onderneemt in deze cursus een poging om langs een andere wetenschappelijke weg toch op zoek te gaan naar geest in mens en natuur. Naar geest? Dat is ook: naar zin, betekenis, doel van ons bestaan. Een vraag als Wat doen we eigenlijk als we embryo zijn? is alleen relevant voor embryoloog die op zoek is naar geest. Getracht wordt om tot het spirituele zijn van het menselijk embryo door te dringen en de verhoudingen tussen geest, ziel en lichaam aan het licht te brengen. Er worden nieuwe perspectieven getoond met uitzichten op een polariteiten-morfologie, driedeling van de mens, op micro- en macrokosmos, op mens-zijn in ontwikkeling en incarnatie. Het menselijke lichaam wordt hierbij aangegaan als dynamisch proces dat alleen als een levend organisme te begrijpen valt. Een poging wordt gedaan om het moderne filosofisch armoedige ‘nothingbutterism’ (“de mens is niets ander dan anders dan materiële processen en software enzovoort”) te verruimen en verder te voeren tot een holistische en spirituele menskunde. De gevolgde benadering is een wetenschappelijke te weten die van de Goetheanistische fenomenologie en gaat uit van de primaire waarneming en ervaring van onze werkelijkheid. Dat wil zeggen: NIET “Ik denk, dus ik besta” maar “Ik ervaar en beleef mijzelf als een denkend, voelend, willend wezen en dus besta ik in en áán dit lichaam”.
Inhoud van de cursus
In de embryonale periode krijgt het menselijk lichaam zijn vorm in een voortdurende metamorfose van vormen en vormprocessen. De groeigedragingen van een embryo kunnen gezien worden als een oefening voor latere fysiologische en geestelijke processen. In deze fase zijn de evenementen die de incarnatie van de mens begeleiden nog duidelijk afleesbaar. Het lijkt erop dat het embryo, en daarmee de mens, in een empathisch evenwicht is tussen antipathie en sympathie met de omgeving en de wereld. Deze polariteit lijkt wezenlijk te zijn voor de mens en duidt op de twee-eenheid van geest en materie. De fenomenologische embryologie helpt ons in te zien dat het menselijke lichaam een uiting is van lichaam en geest (dynamische morfologie). Mogelijke antwoorden op vragen zoals “Waar komen wij vandaan?” en “Wat is de mens?” worden gezocht. De hier gepraktiseerde zienswijze vande fenomenologie leidt ons tot een procesmorfologie die de beperkingen van de cartesiaanse anatomie overwint: een werkelijke morfologie van lichaam en geest met het gehele lichaam beschouwd als uitdrukking van de menselijke ziel. De groeigebaren van het embryo kunnen ook gezien worden als een soort echo van mensheidsontwikkeling (evolutie): hiermee komen menswording en mensheids-ontwikkeling, biografie en biologie als het ware bij elkaar. Het embryo geeft ook inzicht in wetmatigheden van (menselijke) ontwikkeling en groei. Zoals de menselijke gestalte in het prenatale stadium vorm krijgt, is uitdrukking van het wezenlijke gegeven dat een mens burger is van twéé werelden, geest én materie, hemel én aarde en zich in dit spanningsveld ontwikkelt (embryologie) en manifesteert (morfologie). Dat wil zeggen: NIET “Ik denk, dus ik besta” maar “Ik ervaar en beleef mijzelf als een denkend, voelend, willend wezen en dus besta ik in en áán dit lichaam”.
Doel van de cursus is om de deelnemers deelgenoot te maken van de machtige processen die de basis vormen van het bestaan van elk menselijk individu. Opzet is dat niet alleen te doen met het verstand (‘hoofd’) maar ook met het gevoel (‘hart’). Met de ‘bril’ van de fenomenologie is het mogelijk om een spiritueel perspectief in mens en menswording te ‘zien’ op basis van de wetenschappelijke feiten van het voorgeboortelijke bestaan. Deze benadering ‘leert’ dat wij mensen beschouwd kunnen worden als wezens die via conceptie, embryonale ontwikkeling en geboorte incarnaties zijn van geest in een lichaam.
Werkwijze
Voordrachten worden afgewisseld met het maken van vormtekeningen en het doen van bewegingsoefeningen samen met de deelnemers. Schema´s en afbeeldingen en een reader worden ter beschikking gesteld. Specifieke voorkennis van embryologie of biologie is geen vereiste, evenmin als bekendheid met fenomenologische benadering
Teksten
Van de cursus bestaat geen reader of tekst.
Er bestaat een Duitse weergave van zes voordrachten gehouden tijdens de eerste internationale Arbeitstagung voor Fysiotheraputen in Dornach (mei 1997): Jaap van der Wal, Michaela Glöckler u.a., Bausteine einer anthroposophischen Physiotherapie – Dynamische Morphologie und Entwicklung der menschlichen Gestalt, Persephone, 3e druk 2009, Medizinischen Sektion der freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum, CH-4143 Dornach.
Een goed (Engelstalig) alternatief is het uitvoerige hoofdstuk 4 Dynamic Morphology and Embryology (75 pagina’s) uit Foundations of Anthroposophical Medicine, Floris Books, 2003, ISBN 0-86315-417-4. Hiervan is onder voorwaarden een Nederlandstalige versie te verkrijgen. Nu ook bewerkt in het Nederlands, Spaans, Duits en Italiaans.
Van de hand van Jaap zijn twee hoofdstukken The Speech of the Embryo en Human Conception: How to overcome Reproduction verschenen in het Engelstalige boek van Michael J. Shea: Biodynamic Craniosacral Therapy, Volume One, North Atlantic Books, Berkely, California, 200, ISBN-13 978-1-55643-591-1 en het hoofdstuk Der Inkarnierende Embryo, in het Duitstalige boek van Torsten Liem, Morphodynamik in der Osteopathie, Hippokrates Verlag, 2006, ISBN 3-8304-5340-X.
DVD’s
Van enkele cursussen en seminars zijn DVD’s gemaakt. In het Engels: Embryo In Motion: Understanding Ourselves as Embryo, Jaap van der Wal, 4-DVD Set, recorded live in Portland, OR, June 3–6, 2010, Price: $130.
Documenten ter beschikking (downloaden)
Het is mogelijk om PowerPoint Presentatie die tijdens de cursus wordt gebruikt, via de website te downloaden (www.embryo.nl). Dat geldt ook voor de cursusdocumenten uit de reader en ook voor Dynamische Morfologie en Embryologie alsmede voor ALLE animaties die tijdens de cursus worden getoond. Als je een USB-stick meeneemt, kun je dit pakket met documenten ook simpelweg daarop downloaden.
Literatuur
Bie, G. van der, Embryology – Early development from a phenomenological point of view, en andere boekjes uit de reeks Companions to Medical Study, Louis Bolk Instituut, Driebergen, Holland, Publ. Number GVO 01, Zie ook www.louisbolk.nl. Thans beschikbaar: Embryology, Anatomy, Physiology, Biochemistry, Pharmacology and Immunology.
Over embryologie (a.o.)
Blechschmidt, E., The Ontogenetic Basis of Human Anatomy – A Biodynamic Approach to Development from Conception to Birth. Brian Freeman, N. Atlantic Books, Berkeley, 2004.
Blechschmidt E., Gasser R.F., Biokineticstics and Biodynamics of Human Differentiation, North Atlantic Books, Berkely USA, 2012 (1978), ISBN 978-1-58394-452-3
Grossinger, Richard, (2003): Embryos, Galaxies and Sentient Beings – How the Universe Makes Life.  North Atlantic Books, Berkely USA, 2003, ISBN 1-55643-419-7
Sadler, T.W., Langman’s Medical Embryology. Philadelphia, 2005
Over morfologie
Functional Morphology – The dynamic wholeness of the human organism, Johannes W. Rohen, Adonis Press, 2008, ISBN-10 0932776361.
Verhulst, J.,  Der Erstgeborene, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 1999.

Meer informatie over de cursusdata vindt U onder de knop cursuskalender.

Wilt u meer weten  over de cursus of u aanmelden? Klik dan op het tabblad Contact bovenaan.