Embryo in de Hall of Honor

CREDO VAN EEN EMBRYOSOOF

Het is een grote eer om vandaag te worden opgenomen in de “Erezaal (“Hall of Honor”) van de Prenatale wetenschap”. Maar in deze korte “award talk” wil ik mijn “positie” op het gebied van “prenatale wetenschap” ter discussie stellen, een wetenschapsgebied dat, laten we eerlijk zijn, niet altijd als vanzelfsprekend wordt beschouwd door de mainstream biologie of de mainstream psychologie. Waar sta ik als embryoloog in de “prenatale wetenschap”? Wat voor embryoloog ben ik eigenlijk, als een van mijn hoofddoelen is om een brug te slaan tussen de psychologie en de embryologie? Ik ben opgeleid als arts, maar heb nooit als therapeut gewerkt. Ik belandde in de wetenschap en het onderwijs en werd anatoom-embryoloog. Gaandeweg begon ik die dichotomie van Zijn aan de ene kant en Worden aan de andere kant uit te dagen en raakte ik geïnteresseerd in morfologie, een discipline die zich bezighoudt met “Waarom ziet het lichaam eruit zoals het eruit ziet”? Ik zocht naar de betekenis van het lichaam en zijn vormen.

Toen ik les gaf aan de universiteit, confronteerde ik de studenten altijd met de beperkingen van de anatomie in termen van kennis van het zogenaamde “lichaam van de eerste persoon”. Dat is wat de lichaamsfilosofie het subject-lichaam noemt dat je bent en dat je ervaart. Hoe verhoudt dit zich tot het lichaam zoals beschreven door de anatoom, het zogenaamde objectieve “lichaam van de derde persoon”? Als anatoom weet ik niets over het “lichaam van de eerste persoon”. Tenminste niet van het jouwe, noch dat van mijn studenten. Ik vroeg mijn studenten altijd: “Van wiens lichaam wil je dokter worden? Het lichaam van je patiënt of dat van de wetenschap? Ik kan je alleen opleiden tot expert van het laatste lichaam”. En dat deed ik. Hoewel “iets in mij” weigerde deze verdeling te accepteren. Wat is dat “iets in mij” eigenlijk? Tegenwoordig zeggen mensen dingen als: “Het zijn mijn genen” of “Het zijn mijn hersenen”. Ik antwoord altijd: “Oh, dus het ligt niet aan jou?”.

Eigenlijk lijkt het mij dat we nog steeds niet echt in het reine zijn gekomen met de filosoof Descartes en zijn “dualisme” van ziel en lichaam. Net als meer filosofen (Damasio) geloof ik dat Descartes met zijn beroemde uitspraak “Ik denk, dus ik ben” geen gedachte of theorie poneerde, maar sprak over een ervaring, een ervaring in zichzelf. Vraagt het kind dat ons vraagt: “Waar kom ik vandaan?” ook niet vanuit een soortgelijke ervaring, waarneming? Namelijk dat er “iets” in ons is dat alleen door ons persoonlijk ervaren en beleefd kan worden, en dat daarom blijkbaar van een andere orde is dan mijn lichaam. Simpele filosofische logica: “Je kunt je alleen bewust zijn van iets als je ervan gescheiden, onderscheiden bent.

Het kind vraagt niet naar het lichaam. Daarom trek ik me niets aan van de gebruikelijke, afgezaagde en kortzichtige antwoorden als “Je kwam uit de buik van je moeder”. Of “Je bent gemaakt door papa en mama”. Zulke verklaringen zijn filosofisch en biologisch onhoudbaar. Ik word ook herhaaldelijk geconfronteerd met vragen als “Wanneer komt de ziel in het embryo? Is er überhaupt zoiets als geest prenataal?” Zulke vragenstellers nemen blijkbaar intuïtief aan dat ziel iets anders is dan het lichaam. Aan de andere kant wordt mensen tegenwoordig verteld dat ziel (en vooral bewustzijn) een epifenomeen is van hersenactiviteit, en daarom niet kan bestaan in een embryo.

Natuurlijk realiseer ik me dat embryologen en morfologen wetenschappelijke verklaringen voor de structuur van het lichaam hebben gevonden in materiële substraten zoals genen, cellen en weefsels. In het lichaam, wel te verstaan. En dat neuropsychologen ziel en geest ontmaskeren als “niets anders dan” een product, een functie van de hersenen, en dus als lichamelijkheid. Het mogelijke Cartesiaanse onderscheid tussen lichaam en ziel is bijna geëlimineerd. Met andere woorden, de wetenschap heeft ons de ziel ontnomen. Simpelweg door het te ontkennen. Natuurlijk zullen ze zeggen dat ze het niet konden vinden, maar ze zochten het in “het verkeerde lichaam”, om het zo maar te zeggen. De ziel komt uit het lichaam of de hersenen: het neurogenetisch determinisme.

Ik kan het vaak herhaalde pseudowetenschappelijke argument dat “zoals nieren urine produceren, zo produceren hersenen ons bewustzijn en onze gedachten” echt niet serieus nemen. Alsof de nieren urine produceren! De vloeistof die urine wordt genoemd bestaat eigenlijk al voor de nieren, als lichaamsvloeistoffen. Hetzelfde geldt voor de hersenen. Het is per definitie onmogelijk voor de hersenen om iets als bewustzijn of “ziel” te produceren. Bewustzijn is het onweegbare, het immanente, het niet-lichamelijke, volgens Descartes en ieders ervaring (!). (Tegenwoordig accepteren we concepten als genderidentiteit). Je leeft de hele dag in/met een psychosomatische werkelijkheid, waarvan je eenvoudigweg moet concluderen dat je die wel kunt ervaren en voelen, maar niet kunt zien en meten. Met geavanceerde hersenscans beweren ze dat ze “je geest, je gedachten kunnen lezen”. Dat zou kunnen. Maar nooit, nooit zal iemand jouw gedachten kunnen denken. Het is zo waar, zo onontkoombaar waar, wat de 13e -eeuwse filosoof Rumi zei: “Bestudeer me zoveel je wilt, je zult me niet kennen, want ik ben op honderd manieren anders dan wat je van me ziet. Plaats jezelf achter mijn ogen en zie mij zoals ik mijzelf zie, want ik heb ervoor gekozen om op een plek te wonen waar jij mij niet kunt zien”.

Rumi bevestigt mijn idee dat de geestzoekende embryoloog en de zielonderzoekende psycholoog niets te zoeken hebben in het “derde persoonslichaam”, in het wetenschappelijke lichaam dat jij hebt en zogezegd vol zit met hersenen en nieren. [Misschien ook niet in filosofische verzinsels als het “geest-brein-lichaam” concept]. Als ik op zoek ben naar geest en spirit, moet ik in het lichaam van de “eerste persoon” zijn (en filosofisch en methodologisch is dat soi te zeggen onmogelijk). Daar kwam voor mij de fenomenologische benadering om de hoek kijken. Een fenomenoloog is meer geïnteresseerd in de betekenis van dingen.

Maar bestaat er zoiets als fenomenologische morfologie? Objectief begrijpen wat vormen betekenen? Wat wordt er uitgedrukt in een vorm, in een lichaam? Twee mogelijkheden. Ofwel: “Er is geen ‘iets’ dat wordt uitgedrukt in het lichaam” (Op de achtergrond hoor ik: “Er is geen ‘ergens’ waar jij vandaan komt, kind”), of: “Dat moet de ziel zijn (het res cogitans van Descartes), zo ontoegankelijk voor de wetenschappelijke benadering door een toeschouwer en waarnemer”.

Als logisch gevolg van het eerder genoemde neuro-genetisch-deterministische paradigma werd de prenatale mens steeds meer gezien als “nog niet menselijk”, zowel fysiek als psychologisch. Het werd me echter steeds duidelijker dat “Het embryo in ons” geen verleden is, slechts de fase van de eerste negen prenatale weken die we achterlaten, maar dat het embryo de primaire actualiteit van ons lichaam is, die nog steeds in ons bestaat en functioneert. Het lichaam is geen anatomie, het is een levenslang proces, een proces van vorming, van zelfvorming. Gestaltung (Duits) is het woord. In de Engelse taal zou je dit ‘performance’ kunnen noemen. Dit principe geldt voor IEDER levend wezen. De kikker komt niet voort uit het kikkervisje, het kikkervisje is ook (al) kikker. Levende wezens creëren zichzelf, hun hele leven lang. We noemen dit autopoiese en het betekent dat we GEEN machines zijn. Het leven IS niet, het leven WORDT: levende wezens zijn verschijningen in de tijd. Dus als embryo worden we geen mensen, we gedragen ons al als mensen? Dus opnieuw de vraag:  Wat doen we eigenlijk als we embryo zijn?

In de jaren tachtig kreeg ik antwoorden op deze vraag vanuit twee verschillende disciplines. Antwoorden die van psyche weer lichaam maakten en van lichaam weer ziel/psyche. Ronald Laing, psychiater, een voorloper van de prenatale psychologie speculeerde: “Is het mogelijk dat wij cellen, voor en na het ontstaan van vooral neurale weefsels, in latere fasen van de levenscyclus transformaties of variaties van onze eerste ervaringen reproduceren? Kunnen onze prenatale ervaringspatronen fungeren als sjablonen voor sommige van onze patronen die geweven zijn in het complexe weefwerk van postnataal design?” Door de Duitse embryoloog Blechschmidt kwam: “Ziel of geest is niet iets dat later bij het lichaam komt of eraan wordt toegevoegd, noch wordt het door het lichaam op latere leeftijd geproduceerd. Nee, ziel wordt vooraf geoefend in de vorming van het lichaam”. Een lichaam-vormende ziel? Het bewustzijn dat mij nu deze woorden laat spreken, is hetzelfde principe in mij dat op de een of andere manier achter de vorming van mijn lichaam zit? The Embodied Mind (Thomas Verny) enerzijds, maar ook The Embodying Mind (of Spirit into Form (Cherionna Menzam) anderzijds!”

Dit opende mijn ogen: de taal van het embryo is de taal van het lichaam, de taal van vormen. Gedrag met andere woorden. De gebaren (een fenomenologisch principe, het gaat om veel meer dan bewegingen!) waarmee we ons lichaam vormen, verschijnen later als fysiologie (functie) en nog later in onze psyche als gedrag! Het lichaam heeft geen ziel, het is ziel. Nu kon ik in gesprek komen met mensen die vragen serieus nemen als Ervaren we als embryo?

En zo is het mijn missie geworden om niet alleen het embryo zijn ziel “terug te geven”, maar ook de mens. Ziel en lichaam zijn geen dualiteit (en zeker geen dichotomie), maar een polariteit: ze zijn één. Geen geest zonder lichaam, geen lichaam zonder geest (Rudolf Steiner). De mens is Geest, Beweging Materie zoals AT Still zegt. Ons bewustzijn, onze ziel, manifesteert zich door het hele lichaam (Randolph Stone, maar ook Thomas Verny en Bruce Lipton). In elk orgaan en lichaamsgebied is de onderlinge relatie echter anders: van vitaal sluimerend onbewust weten en handelen in het embryo en de organen, tot zelfbewust ontwaken en cognitie in de “bijna dode” hersenen. Ik ben het niet eens met de hype dat bewustzijn en psyche producten van het lichaam zijn. Ik ga ook niet mee in het idee dat het lichaam een product is van de cellen. Het embryo laat heel luid en duidelijk zien dat het “het geheel” is, het organisme dat zichzelf organiseert in cellen en organen, in onderdelen, en de genen orkestreert (via epigenese en dergelijke). Ik ben het ook niet eens met de aanname dat we uit een bevruchte eicel komen. We beginnen NIET als een cel; de zygote is een eencellig menselijk lichaam. We komen niet uit het lichaam, we komen door het lichaam. Net zoals onze kinderen niet van ons komen, maar door ons komen (en daarom nooit een bezit kunnen en mogen zijn). Niemand zou iemands bezit moeten zijn. Nooit meer.

Ik beschouw zaken als genen en hersenen als noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarden voor ons bestaan. Maar ik moet ook opmerken dat in veel reguliere wetenschap de voorwaarde voor een zaak vaak wordt verward met de zaak zelf. Ik moet zoeken naar geest, ziel in hetzelfde embryo waar mijn mainstream collega’s die dimensies niet kunnen vinden omdat ze ze niet kunnen zien en niet willen zien, ze niet over mogen denken. De enige juiste dimensie voor prenataal bestaan is die van incarnatie en belichaming. We zijn vanaf de conceptie een wezen van ziel en lichaam.

“Het lichaam heeft zich uit ons ontwikkeld, niet andersom. Wij hebben het lichaam geschapen, cel voor cel schiepen wij het” (Rumi, 13e eeuw!). Denk je echt dat je hier geen herinnering of kennis van hebt? Natuurlijk heb je die wel. Niet alleen in je hippocampus of zo. In je bewuste en onbewuste lichaam “van de eerste persoon”, waar je het zou kunnen opgraven, soms met de nodige hulp. Dat is ook Het Embryo in Ons.

Tot slot wil ik nog zeggen dat ik er trots op ben dat ik samen met wijlen Ray Castellino in deze Hall of Fame ben opgenomen. Ik kende hem. Hij woonde een paar keer mijn live embryo-cursus bij en we bespraken hoe we embryologische concepten naar de praktijk en therapie konden brengen. Ik bewonderde hem om zijn medelevende manier om mensen en families te ondersteunen.

In dit verband wil ik hier en nu voorstellen om mijn dierbaarste Amerikaanse vriend, wijlen John Chitty, te nomineren voor deze Hall of Honor. Ik heb meer dan 8 keer de gelegenheid gehad om mijn cursus Embryosofie met John te geven in Boulder CO. Ik ken niemand anders die als therapeut zo toegewijd was aan het, laten we zeggen, getraumatiseerde kind in ons allemaal. Als leraar introduceerde en praktiseerde hij het polariteitsdenken van Randolph Stone met zoveel enthousiasme. Je zou het toch zeker verdienen, beste John, om samen met mij onder het dak van deze zaal te staan. Dank je, John, voor het vertrouwen dat je altijd in mij hebt getoond. Eigenlijk ben jij het die me hier heeft gebracht.

 

12 November 2023
‘Award Talk’ Hall of Honor in Prenatal Science
Jaap van der Wal MD PhD
The Embryo in Us – Embryo in Motion